Kindcentrumraad (KCR)

De Kindcentrumraad is de vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van kindcentrum De Bongerd. Daarmee is dit het gemeenschappelijke overleg van de medezeggenschapsraad van de school en de ouderraad van de kinderopvang. 

De huidige leden van de KCR zijn:
* Namens de ouders: Bernke Papenburg, Jan Borger, Rozanne Versendaal, Caren Speldekamp, Yorick Westland en Nicky de Hoog
* Namens het team: 
 Ellen Lenderink, Elze Wilbrink-Gammauf, Pascal Schuck, Lucie Nijenhuis en Marleen van Oorspronk.

Meer over de kindcentrumraad leest u in: Reglement Kindcentrumraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel en bestaat uit zes personen; drie ouders en drie personeelsleden.

De huidige leden van de MR zijn:
* namens de ouders: Jan Borger en Bernke Papenburg
* namens het personeel: Ellen Lenderink, Pascal Schuck en Lucie Nijenhuis

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten via dit email adres: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl

Doel van een MR

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid en het informatie- en initiatiefrecht.
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en dat de MR deze behartigt. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte kunnen zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. In de MR gaat het vooral om zaken die van belang zijn voor iedereen die te maken hebben met de school.

Onze uitgangspunten

 • We willen als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen de basisschool De Bongerd invullen
 • We willen niet alleen beleidsvoorstellen die van het bestuur/ directie komen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen en gevraagd dan wel ongevraagd advies geven.
 • We willen in nauw contact staan met ouders en leerkrachten en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties
 • We willen, als vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school.

Als MR willen we een actieve rol spelen in de besluitvorming:

 • Dat betekent dat we graag gebruik maken van de adviserende rol die de MR heeft richting directie
 • We willen door de directie en bestuur vooraf op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen, zodat we de gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over zaken die gevolgen voor de school hebben.
 • We willen actief signalen afgeven aan directie en bestuur over zaken die De Bongerd ten goede komen en na overleg bepaalde zaken verder uitwerken
 • Naast het beoordelen van de jaarlijks verplichte zaken wil de MR op het gebied van de communicatie initiatieven ondernemen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigd de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Wat is het verschil met de ouderraad en de oudercommissie?

De MR, de ouderraad en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van De Bongerd een goede school en prettig kindcentrum te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De oudercommissie van het kindcentrum, de kinderopvang, bestaat uit ouders die meedenken en meepraten over het beleid van de kinderopvang. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

GMR 

Behalve de MR kennen we ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zijn de MR-en van alle scholen van het schoolbestuur Archipel vertegenwoordigd. Daar worden besluiten genomen die voor alle scholen van het bestuur gelden. Zo kennen we dus 3 niveaus van besluitvorming:

 • A.  Wetten; voor alle scholen in Nederland 
 • B.  GMR; afspraken voor alle scholen in 1 bestuur 
 • C.  MR; afspraken voor de eigen school.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. De MR vindt het wel plezierig als u uw komst tijdig aankondigt. De vergaderingen vinden plaats op school en beginnen om 20.00 uur. De data vindt u op de website kalender.  

Jaarverslag

In het jaarverslag van de KCR kunt u lezen waar de KCR afgelopen jaar bezig me is geweest. KCR jaarverslag 2020-2021

Notulen

De notulen van de MR vergaderingen zijn, net als de vergaderingen zelf, openbaar. U kunt als ouder of personeelslid deze notulen opvragen via het e-mailadres van de MR: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl. Na elke vergadering vindt u een verslag in de nieuwsbrief van de school.

Contact 

U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken via e-mailadres: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl.