Oudercommissie (OC)

Via de oudercommissie (OC) kunnen ouders die kinderen hebben op de kinderopvang (kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang) De Bongerd meedenken en meepraten over wat er op het Kindcentrum gebeurt: de OC is een spreekbuis van ouders en bestaat uit drie ouders, waarbij wij er naar streven om ouders van zowel kinderen die naar de kinderdagopvang gaan, ouders van kinderen die de peutergroep bezoeken en ouders van kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang in ons midden te hebben.

De huidige leden van de OC zijn: Bernke, Rozanne en Martijn.

Alle onderwerpen die bij de kinderopvang van belang zijn, komen in de OC aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat bij de OC aankaarten via dit email adres: ocdebongerd@archipelprimair.nl.

Wat is het doel van een oudercommissie?

De oudercommissie heeft als doel:
  1. de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen
  2. de ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie
  3. de directie te adviseren en daarmee de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.
Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden,  beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, 4 ogen principe, openingstijden en de  prijzen. 
 
De OC probeert een sfeer van openheid en inspraak te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij de kinderopvang op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. In de OC gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan.

Onze uitgangspunten

  • We willen in nauw contact staan met ouders en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties
  • We willen, als vertegenwoordigers van ouders, de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.
 Als OC spelen we een actieve rol in de besluitvorming:
  • Dat betekent dat we graag gebruik maken van de adviserende rol die de OC heeft.
  • We willen door de kinderopvang vooraf op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen, zodat we de gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over zaken die gevolgen voor de kinderopvang hebben.
  • We zullen actief signalen afgeven aan de directie over zaken die De Bongerd ten goede komen en na overleg bepaalde zaken verder uitwerken.
  • Naast het beoordelen van de jaarlijks verplichte zaken (zoals het kwaliteitsbeleid, de veiligheid en gezondheid) zal de OC op het gebied van de communicatie initiatieven ondernemen.

Wat betekent de OC voor u als ouder?

Iedere ouder met kinderen op de kinderopvang kan via de OC zijn stem laten horen. De OC vertegenwoordigt de ouders van kinderen die naar de kinderopvang gaan. De OC behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. 

Wat is het verschil met de ouderraad of medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad, de ouderraad en de oudercommissie spannen zich gezamenlijk in om samen met het team van De Bongerd een goed educatief centrum te maken en te houden.

De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De medezeggenschapsraad houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. En de oudercommissie houdt zich bezig met het beleid en organisatie van de kinderopvang.

Documenten

Contact

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. U als ouder/verzorger kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.
Als oudercommissie zullen wij proberen zo duidelijk mogelijk met u te communiceren. Dit doen wij door het schrijven van stukjes in de maandinfo en nieuwsbrieven.
 
Tevens hebben wij een e-mailadres waar wij bereikbaar zijn, om van u te horen wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat!
U kunt de leden van de OC natuurlijk altijd op school aanspreken
 
Wij zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen en met ons mee willen denken! Vind u het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en mee te denken? Aarzel dan niet en neem contact met een van ons op, u bent welkom!