Onderwijsondersteuning

Op de Bongerd leren de kinderen van en met elkaar. Wij willen kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op laten doen zodat zij een positief gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen en mogen werken op hun eigen niveau waarbij we kijken naar de mogelijkheden van het kind.

De vorderingen die onze leerlingen maken houden we bij via een leerlingvolgsysteem. Een aantal keer per jaar zal uw kind daarom een aantal CITO toetsen maken. Dit gebeurt naast de methodetoetsen die het hele jaar door in de klas gemaakt worden. De uitkomst van die toetsen bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en eventueel zal er een plan van aanpak volgen (handelingsplan) als dit nodig mocht zijn. Deze toetsresultaten zullen uiteraard ook met de ouders besproken worden. Dit contact met ouders vinden wij erg belangrijk om samen tot een zo goed mogelijk resultaat te kunnen komen. De overheidsmaatregel ''Weer samen naar school'' (WSNS) houdt in dat kinderen met een speciale onderwijsbehoefte een plek binnen de school moeten kunnen hebben. Zowel vanuit onderwijskundig als maatschappelijk oogpunt is het gewenst dat kinderen zoveel mogelijk samen naar school gaan. Pas in uiterste noodzaak worden kinderen op een school voor speciaal onderwijs geplaatst.

De zorg op onze school wordt geregeld door onze Intern Begeleidster Els v/d Geld. Als u vragen en opmerkingen heeft ten aanzien van de zorg kunt u altijd bij haar terecht. Natuurlijk kunt u in eerste instantie met zorgen bij de leerkracht van uw kind terecht.