Kindcentrum De Bongerd

Kindcentrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Met als basis: veiligheid, uitdaging, geborgenheid en ruimte.

De Bongerd is openbaar: ieder kind is welkom en ieder kind doet er toe. We stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen door hun zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen leren daarbij voor zichzelf op te komen, samen te werken en van en met elkaar te leren. Zij leren zo rekening te houden met elkaar. 
 

De basisschool valt onder Stichting Archipel Onderwijs en de kinderopvang onder Stichting Archipel Kinderopvang. 

De directeur van kindcentrum De Bongerd is Marleen van Oorspronk. Zij geeft leiding aan het kindcentrum en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs‐, inhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De directeur is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externe contacten. 

Ons aanbod

  • Kinderopvang: professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, tussen 7.30 en 18 uur.
  • Peutergroep: speciaal voor kinderen vanaf 2¼ tot 4 jaar.
  • Basisonderwijs: openbare basisschool, op weg naar groepsdoorbrekend onderwijs op maat.
  • Buitenschoolse opvang: opvang in huiselijke sfeer buiten schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Spelen, leren en ontwikkelen

De Bongerd biedt een doorgaande lijn in spelen, leren en ontwikkelen: kinderen worden van jongs af aan uitgedaagd om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Ieder kind doet dat op eigen wijze, in eigen tempo.
Medewerkers van de opvang en het onderwijs bewegen mee in de eigen leerlijn van het kind en bieden hem of haar een passend aanbod waarin het kind zijn of haar talenten optimaal benut en einddoelen bereikt. Hiertoe stemmen medewerkers onderling af en dragen observaties en resultaten onderling over. 

Dankzij deze doorgaande leer- en ontwikkellijn zijn kinderen er bijvoorbeeld van verzekerd dat ze in groep 3 verdergaan op het niveau waar ze in groep 2 zijn gebleven. Of direct in groep 1 verdergaan op het niveau waarop ze de peutergroep hebben verlaten.
Ook de bso speelt hierop in, door consequent verschillende creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten aan te bieden. Allemaal passend in de leerlijn, het tempo en de leerwijze, van het kind.

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid

Kinderen krijgen binnen hun leerlijn in de loop van de jaren een steeds beter zicht op hun eigen handelen, vaardigheden en talenten. Daardoor ontstaat een positief zelfbeeld. Wij motiveren en begeleiden de kinderen in die ontwikkeling en geven ieder kind de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die het aan kan. Op die manier krijgen kinderen meer autonomie en worden zelfredzaam. Natuurlijk doen we dat niet voor niets. Autonomie en emotioneel welbevinden zijn voorwaarden om tot leren te komen. Pas als een kind met plezier naar een veilige, ontdekkende en inspirerende opvang en school gaat, kan het zich optimaal ontwikkelen.

Ruimte voor iedereen

De Bongerd is gehuisvest in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA Terwolde), samen met buurthuis “d’ Olde Schole”.
Het moderne gebouw is een plek waar onderwijs en opvang hand in hand gaan, een veilige, ontdekkende en inspirerende omgeving. Waar we samen met welzijnswerk, de muziekvereniging, sportclubs en andere organisaties activiteiten aanbieden op het gebied van muziek, sport, natuur, kunst & cultuur, aangevuld met zorg en opvoedingsondersteuning.

Kinderen worden dagelijks gestimuleerd om buiten te spelen. Bij de kinderopvang, peutergroep, basisschool en bso. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor krijgen ze een beter inschattingsvermogen en meer zelfvertrouwen. Daarvoor hebben we alle ruimte: prachtige speelpleinen met speelelementen en een echte "moes" tuin waar kinderen hun eigen plantjes, groente en fruit kweken.

Aanmelden

U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. Doet u een aanmelding voor de basisschool, dan maakt u een afspraak met de directeur van de basisschool Marleen van Oorspronk en krijgt u een rondleiding, informatie over de organisatie en  antwoorden op eventuele vragen. Na dit gesprek ontvangt u een aanmeldformulier, dat samen kan worden ingevuld. U kunt het aanmeldformulier ook downloaden en van te voren invullen. Doet u een aanmelding voor de kinderopvang, peutergroep of bso, dan maakt u een afspraak voor een intakegesprek met de assistent leidinggevende, Ilse Aarnink. Tijdens dat intakegesprek kunt u de mogelijkheden voor opvang bespreken. De opvang start in overleg.