Werkwijze

In onze school wordt gewerkt met moderne methoden. Deze voldoen aan de door het ministerie van OC & W gestelde kerndoelen. De methoden zijn aantrekkelijk voor kinderen, ze bieden ruimte voor zelfstandig en individueel werken. Ze houden rekening met verschillende niveaus binnen de groep en zijn goed bruikbaar in combinatiegroepen. Regelmatig wordt een verouderde methode vervangen. Daarvoor is een oriënterende periode nodig, waarin we de verschillende voor- en nadelen op een rijtje zetten om een goede keuze te maken. Dat doen wij in de vorm van pilots. Dit schooljaar oriënteren wij ons op het gebruik van Snappet in de groepen 4 t/m 8. Snappet is een initiatief waarbij taal, spelling en rekenen grotendeels geoefend wordt met een tablet voor elke leerling.  Door het gebruik van de tablets wordt het eenvoudiger voor kinderen programma's in te stellen op eigen niveau. Naast het gebruik van de tablets, wordt uiteraard de vaste methode gevolgd en worden ook oefeningen op papier gedaan zodat de schrijfvaardigheid onderhouden blijft.

Basisontwikkeling in instroom- en groep 1 en 2

Leerkrachten en opvoeders hebben een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van kinderen en willen de kinderen een veilige, uitdagende en rijke leeromgeving bieden. Spel is één van de belangrijkste motors om de ontwikkeling van kinderen te laten floreren. Daarbij gaat het om laten spelen, helpen spelen en leren spelen. Daarbij is de taalontwikkeling en het ontwikkelen van verschillende denkpatronen belangrijk. Om tot een goed beredeneerd aanbod te komen voor deze ontwikkelingen gebruiken we doorgaande leerlijnen voor de verschillende vakgebieden.
Wij werken met thema’s waar kinderen zich betrokken bij voelen. Per thema worden de verschillende activiteiten aangepast aan het onderwerp. Tijdens het spelen en werken gebruiken we een keuzebord om zelfstandig werken te bevorderen. Enkele thema’s zijn bijvoorbeeld: herfst, voorjaar, Sint, Kerst, kriebelbeesten, sprookjes, ridders, bouwen. Dit jaar hebben we twee gezamenlijke thema's gepland, met alle groepen, ook de peuters en de kinderopvang: in september / oktober: ENG en in maart / april het thema: NIEUW.

Bij de thema’s gebruiken we onder andere de volgende activiteiten:
 • Spel: huishoek, themahoek, zand-watertafel, klei, knutselen, schilderen, computer
 • Kring: voorlezen, vertellen, gesprekjes, rijmpjes, logeerbeer, lettermuur
 • Lezen/schrijven: leeshoek, luisterhoek, stempelen, wensmuur , letterhoek, computer
 • Rekenen/wiskunde: meten, wegen, tellen, bouwhoek, bouwtafel, constructiemateriaal
 • Muziek/dans/drama/bewegen: leren van liedjes, muziekinstrumenten gebruiken, luisteren naar muziek, bewegen op muziek, schrijfdans, uitbeelden, gym, buitenspel.
De leerkrachten volgen de kinderen goed in hun ontwikkeling. Zij maken observaties en leggen deze vast in het leerlingvolgsysteem;
 • Zien en Kijk: sociaal emotioneel,
 • Kijk: breed georiënteerd observatie instrument
 • SLO: digitale signaleringslijst hoogbegaafdheid
 • CITO LVS: taalontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie,
 • Eigen observaties: motorische en spraakontwikkeling.
Dankzij de signaleringen merken de leerkrachten tijdig of het kind extra hulp nodig heeft, zodat zij direct, of na overleg eventueel met de interne begeleider, passende hulp kunnen bieden. Wij werken met het “arbeid-naar-keuze-bord”. Kinderen delen zelf hun werktijd in met door hun gekozen activiteiten. De activiteiten verschillen per week. Het doel van het keuze-bord, is dat de leerlingen al vroeg leren plannen binnen een gestelde tijd en dat ze opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren.

Basisvaardigheden in de groepen 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 gebruiken we meerdere methoden om de basisvaardigheden gedegen te ontwikkelen. Deze methoden houden rekening met individuele verschillen tussen leerlingen. Naast deze vaste methoden maken we gebruik van aanvullend lesmateriaal.
In groep 3 tot en met 8 gebruiken we de volgende methoden:
 • rekenen (groep 3 t/m 8) Pluspunt
 • taal / spelling / lezen (groep 3) Lijn 3
 • taal / spelling (groep 4 t/m 8) Taal Actief
 • Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8) Nieuwsbegrip XL
 • Engels (groep 6, 7, 8) Take it easy
 • Schrijven (groep 3 t/m 8) Pennenstreken
 • Geschiedenis (groep 4 t/m 8) Brandaan
 • Aardrijkskunde (groep 4 t/m 8) Geobas 4e editie
 • Biologie (groep 4 t/m 8) Wijzer door de natuur
 • Verkeersonderwijs (groep 3, 8) Let's Go
 • Lichamelijke oefening (groep 3 t/m 8) Planmatig bewegingsonderwijs 
 • Creatieve vorming (groep 3 t/m 8) Moet je doen 
 • Muzikale vorming (groep 3 t/m 8) Moet je doen / muziekimpuls
 • Sociaal emot. ontw. (groep 1 t/m 8) Kanjertraining

Kanjertraining

Wij hanteren op de Bongerd de uitgangspunten van de Kanjertraining. Er is niet een specifiek pestprotocol, maar wij richten ons op het positief ontwikkelen van sociale vaardigheden, zodat kinderen weten hoe ze het best kunnen anticiperen op onverwachte vervelende situaties die altijd wel eens ergens op school, thuis, op straat, op het voetbalveld, etc. kunnen ontstaan. De afspraken zijn eenvoudig, maar moeten wel dagelijks met kinderen geoefend worden. De leerkrachten plannen wekelijks oefenmomenten aan de hand van het kanjerboek, maar er zijn dagelijks momenten waarbij in de praktijk kinderen begeleid moeten worden. Op deze dagelijkse momenten leren en oefenen de kinderen, de leerkrachten en ouders in het herkennen van situaties en karakters en leren daar mee omgaan volgens de afspraken.
Voor ouders die er meer van willen weten is er een ouderboek beschikbaar waar de verschillende uitgangspunten in worden uitgelegd. U kunt ook kijken op www.kanjertraining.nl.

Onderstaand zijn de belangrijkste afspraken die ook in de gangen en in elk lokaal goed zichtbaar opgehangen zijn.
Afspraken kanjerschool groep 1,2,3:
 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar 
 3. We werken samen
 4. We hebben plezier 
 5. We doen allemaal mee 
​Afspraken kanjerschool groep 4 t/m 8:
 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Niemand speelt de baas
 4. Niemand lacht uit
 5. Niemand doet zielig

Snappet

Doel van Snappet: Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.

 Hoe werkt het:
 De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet.

Afbeeldingsresultaat voor snappet

De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, een klein rood balkje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (ze kan dan de namen weg laten).

Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten óf er zijn 20 minuten voorbij, dan gaan ze verder met de 'plus'. Dit houdt in dat ze op een adaptieve wijze verder gaan met het doel van die les.

Wat zijn de voordelen:

• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.

• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.

• Meer individuele differentiatie mogelijk.

• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

 • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
 • Op eigen niveau aan het lesdoel werken
     

.